Duyuru

Webin Adresi En iyi web adresi!
ÖZ VE NET BİLGİ ÖĞRENEREK PARA KAZANIN: www.enufakbilgi.blogspot.com

8.SINIF ATATÜRK İLKELERİ
                       ATATÜRK İLKELERİ

CUMHURİYETÇİLİK
Türk milletinin karakter ve adaletlerine en uygun olan yönetim cumhuriyet  yönetimidir 
 ANLAMI: Cumhuriyet, egemenliğin bir kişiye veya bir gruba değil kayıtsız şartsız millete ait olduğu yönetim biçimidir. Atatürk’ün cumhuriyetçilik ilkesi yönetimin cumhuriyet olmasını ön görür. Halk bu yönetim biçiminde egemenlik hakkını kullanarak hür iradesiyle seçer. Atatürk’ün cumhuriyet anlayışı demokrasiyi esas alır Bu anlayışa göre cumhuriyette son söz millet tarafından seçilmiş meclistedir. Millet adına kanunları o yapar. Hükümete güvenoyu verir veya onu düşürür.
      Cumhuriyet ülkemize ve milletimize pek çok kazanım sağlamıştır. Cumhuriyet yönetimi ile toplumda ayrıcalık kalkmış tüm vatandaşlar yönetime eşit olarak katılma hakkı bulmuştur. Tüm vatandaşlar kanun önünde eşit hale gelmiş ,kanunlar , bağımsız mahkemeler aracılığıyla uygulanmaya başlanmıştır. Türk milleti vatandaş olarak haklarına kavuşmuş vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini devlet güvencesi altına alınmıştır. Kadın ve erkeğin yönetime eşit katılımı sağlanmıştır.

İLGİLİ İNKILAPLAR

* T.B.M.M Açılaması
* Saltanatın kaldırılması
* Halifeliğin kaldırılması
* Çok partili hayat denemeleri
* Cumhuriyetin ilanı
* Ordunun siyasetten ayrılması
* Anayasalar
* Kadınlara siyasi haklar
MİLLİYEÇİLİK
 ANLAMI: Atatürk’e göre millet; geçmişte bir arada yaşamış, şimdi de bir arada yaşayan gelecekte de bir arada yaşama inancında ve kararında olan, aynı vatana sahip çıkan, aralarında dil, kültür ve duygu birliği bulunan insan topluluğudur. Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi milletini sevmek, milletini yüceltme amacını benimsemek ve o yolda yürümektir.
     Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinde ırkçılık yoktur. Atatürk’e göre ırkı, düşüncesi ve inancı ne olursa olsun kendini Türk bilen ve Türk hisseden her insan Türk’tür. Atatürk milliyetçiliği
Irkçılığa karşı, çağdaş, demokratik barışçı ve laik bir anlayıştadır. Her Türk vatandaşı milletine ülkesine hizmet eder milletini sever, onun için çalışır Türklüğü ile övünür ve Türk milletine güvenir. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı birleştirici ve kaynaştırıcıdır. Bu anlayışı milli birlik ve beraberliği güçlendirmeye yöneliktir. Bu yaklaşım, millet fertlerini, birbirine sımsıkı bağlar Atatürk, yurdumuzun en değerli varlığının vatandaşlar arasındaki milli birlik uyum ve çalışkanlık olduğunu söyleyerek birlik ve beraberliği vurgulamıştır. Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi, milli birlik ve beraberliğin önemini vurgulamıştır.
        Atatürk milliyetçiliğinde milli birlik ve beraberliği güçlendir unsurlar şunlardır:
·         Milli eğitim
·         Misakı milli
·         Dil, tarih, kültür ve gaye birliği
·         Milli kültür
·         Türklük şuuru
·         Manevi değerler

                                                   
İLGİLİ İNKILAPLAR
·         Misak-ı İktisadi karaları
·         Kabotaj kanunu
·         Yabancı kuruluşların millileştirilmesi
·         Harf inkılabı
·         Türk parasının koruma kanunu (1930)
·         Türk Tarih Kurumu
·         Türk Dil Kurumu
   

HALKÇILIK
ANLAMI: Toplumda kimseye aile ve zümreye ya da her hangi bir sınıfa ayrıcalık tanınması demektir.
Halk bir ülkede oturan o ülkeyi vatan bilen kaderini o ülkenin kaderine mutluluğunu o ülkenin mutluluğuna bağlamış olan insanların bütünüdür.
YURTTA SULH (BARIŞ) CİHANDA SULH
Eşitlik ayrılıklarının kalkması dayanışma topluma hizmet soyal adalet, sosyal devlet, sınıfsız zümre ayrıcalık yok.
İLGİLİ İNKILAPLAR
·         Aşar vergisinin kalkması
·         Millet mektepleri
·         Medeni kanunu
·         Kadınlara siyasi haklar
·         Soyadı kanunu
LAİKLİK
ANLAMI: Laiklik kavram olarak din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olduğu, devletin din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından tarafsız olmasını ifade eder. Din ve devlet işlerinin ayrı olması kişilere din ve vicdan özgürlüğünün verilmesidir. Akıl ve bilimin egemen olduğu devlet düzenlidir.
BİLİMSEL VE AKILCILIK
Din ve devlet işlerini ayrılması akılcılık ve bilimsellik, din ve vicdan özgürlüğü
İLGİLİ İNKILAPLAR
·         Saltanatın ve halifeliğin kaldırılması
·         Tevhid-i  Tedrisat kanunu
·         Şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması
·         Medreselein Tekke Zaviye ve türbelerin kapatılması
·         Medeni kanunu
·         Harf inkılabı
·         Kılık kıyafet inkılabı
DEVLETÇİLİK
ANLAMI: Devletin gelişmesi için gerekli görülen alanlarda devletin yatırımları yapmasıdır insan ve insanlık sevgisi bütünleyici ilkedir. Ekonomik, karma, ekonomi modeli, yatırım KİT (kamu iktisat teşebbüsleri) Kamulaştırma , bankalar kalkınma sanayi planlı ekonomi özel teşebbüs desteklenir bunlarda anahtar kavramlardır.
İLGİLİ İNKILAPLAR
·         İzmir iktisat kongresi
·         Teşvik-i sanayi kanunu
·         Tarım kredi kooparatiflerin kurulması
·         Beş yıllık kalkınma planı
·         Devlet bankaları
·         Üniversite reformu
·         Sağlık alanında yenilik
·         MTA Etibank ve Sümer bank açılması
İNKILAPÇILIK
ANLAMI: Atatürk inkılaplarının benimsemesini geliştirip koruması ve çağdaşlaştırması demektir. İnkılapçılıkla ilgili bütleyici ilkeler ise batılaşma ve çağdaşlaşmadır. Dinamik yapı, yenilik, çağdaşlaşma, devrim, inkılap, değişim
                                BÜTÜN İNKILAPLAR BU İLKE İLE İLGİLİDİR.
İlginizi çekebilecek şeyler: